puzzleExists

Обычные люди

Доступен к скачиванию мой новый (исторический) роман "Обычные люди" о современном периоде становления еврейского ишува в Эрец-Исраэль. Он предназначен в первую очередь для тех, кто не хотел бы путать «Хашомер Хацаир» с «Хашомером», «Хапоэль Хацаир» с «Хапоэлем», «Хакибуц» с кибуцем, Шохата с Резником, Маню Вильбушевич с Манькой-налетчицей, Лукачера с Лукачем, а Вторую и Третью волны алии с, соответственно, «Колбасной» и «Сырной».
Как я обнаружил, разные степени такой неосведомленности свойственны не только жителям диаспоры или новым (и относительно новым) гражданам Израиля, но также и тем, кто окончил здесь местную школу.

Хотелось бы также надеяться, что книга будет интересна и более продвинутому в историческом плане читателю, поскольку от традиционной компиляции общеизвестных фактов ее отличает еще и авторская версия чисто человеческих мотивов, которые двигали действующими лицами – пусть и знаменитыми, но, в конечном счете, обычными людьми, а вовсе не эпическими гигантами и идеальными героями, какими их частенько представляют.
foto

(no subject)

Дорогие владельцы Кинделов, Айфонов и прочих читалок, а также читающие по старинке (то есть - с экрана РС)!
Желающие приобрести мои электронные тексты - как те, которых пока еще нет на пиратских сайтах, так и те, которые уже плавают (обычно - в искореженном виде) по всевозможным флибустам, либрусекам и журнальным залам, приглашаются на мой сайт "Холмы Самарии" (а выехавшие на ПМЖ в Facebook - в тамошний магазин).
foto

Не могу дышать (ивр)אלכס טארן
מרוסית: י. גרינולד

אני לא יכול לנשום...
"לא יכול לנשום..." – הוא חרחר בצרידות טרם שהשיב נפשו לבורא – אשר, כך נקווה, יצליח להפיח את הישות הנצחית הזאת אל תוך חומר אנושי ראוי יותר.

מה כבר אפשר להגיד כאן – המוות בחנק תחת ברכו של שוטר שטוף חריצות יתר, ספק אם ניתן להללו בחוצות, על אף שדעתו, שלא לפרסום כמובן, של משרד האוצר שונה בוודאי. הרי כל נשימה, מן הסתם של מר פלוייד, עלתה למשלם המיסים האמריקאי, סנטים אחדים לפחות, שהוצאו לתלושי המזון אשר באמצעותם הולך הבטל הזה אכל לשובע, לסיוע לאימהות חד הוריות אשר נהג לנטוש כאשר הרו לו, למאבק נגד סמים שצרך בשקידה ולמניעת שוד-גזל-עושק, בם עסק ג'ורג' הבריון בזמנו הפנוי בין התמסטלויות.
ועל אף הכול, אלה הם החיים והם הוענקו לנו – כפי שהעיר נכון אחד הסופרים הסובייטיים  – לא כדי להתייסר מכאב תחת ברך פלונית חונקת, אף אם יילקח בחשבון החיסכון התקציבי המוזכר. כמו כן, אני חש בעצמי הזדהות מסוימת עם אלה שמעל מצחיות שלהם מתנוסס היום הכיתוב – " לא יכול לנשום..." כי אני, תארו לעצמכם, גם "לא יכול".
אני לא יכול לנשום תחת הברך הכובשת של בני בלייעל, חברי "כת שוחרי הקדמה"השמאלנים שכבר מזמן, הפכו את החברה המערבית שחייתה פעם חופשית, למחנה שבוים גדול אחד, שנחנק ע"י רודנות אכזרית ביותר של התקינות הפוליטית.
אני לא יכול לנשום בתוככי הזוהמה של שפת אורוול, שרודנים שמאלנים דוחפים בכוח אל לועי, לעת עתה ללא שיניים, אך זה, ככל הנראה, רק ענין של זמן.
אני לא יכול לנשום למשמע כול  אותן  – "מאזינות" ו "מאזינים", במקום – "המאזינים", בו כלולים אלה וגם אלה, למשמע – "הורה מס' 1" ו "הורה מס'2" – במקום אימא ואבא, "חבר בקהילת הלהט"ב"  - במקום הומוסקסואל, למשמע – "אדם בר מחזור"  – במקום אישה, –"מוחלשים" – במקום חלשים, – "בעלי כישורים אחרים" – במקום דבילים, ושאר פסבדו-מושגים רבים שנכפים עלי בתכתיב רודני גס .
אני לא יכול לנשום בשל האיסורים על מחקרים ומקצועות שלא תואמים "תקינות פוליטית", בשל פיטורי פרופסורים והרחקת מרצים שהעזו – לא, לא למחות! – אלא לא להלל בקולניות נדרשת את עולו של השבי השמאלני.אני לא יכול לנשום, חנוק בשקרים שמוגשים בתור "המבט המדעי האובייקטיבי על המציאות", חנוק באיסורים על יישום טכנולוגיות, חנוק בקשקושי הסרק על "מאבק  בהתחממות כדה"א" שמאיימת באבטלה כוללת, ברעב ובהכחדתה של הציוויליזציה.
אני לא יכול לנשום בגלל קניבלים דורסניים שעומדים בראש ועדות וסניפים  שונים של האו"ם, בגלל רוצחים סדרתיים שמשכו על עצמם גלימות שיפוט של בית הדין הבינלאומי, בגלל רודנים שטופי-דם שמטיפים לעולם החופשי [לעת עתה] כיצד יש לשמור על זכויות אדם.
אני לא יכול לנשום כאשר מרצחים איסלאמיסטים חשוכים, שהוכנסו ע"י "כת שוחרי הקדמה" אל העולם המתורבת, באצטלה של "פליטים אומללים", הופכים שכונות ערינו לזירות פשע ואונס נטולות מגן ומשפט.
אני לא יכול לנשום כשעדרי החוליגנים, בשלל צבעי העור, גולשים כמו לבה בהתפרצות געשית, גודשים ככרות ערינו, תוך ביזה, ניתוץ ושריפה של כל מה שניתן לבזוז, לנתץ ולשרוף – כאשר המשטרה נמוגה, נסוגה בפחד, על פי פקודותיהם של פוליטיקאים מ "כת שוחרי הקדמה" שכה נערצים ע"י העדר.
אני לא יכול לנשום כשאנשים שהיו פעם חופשיים, בארץ שהייתה פעם חופשית, נופלים על ברכיהם ללקק מגפיים ספוגי שתן של בריון-פורע מגחך – זאת מתוך חשש מאובדן מקום עבודה, תפקיד, חוזה, משרה בחברת הסטארט-אפ.
אני לא יכול לנשום מחשש לגורל נכדיי, להם אני מוריש עולם שבוי בידי נבלים שמאלנים.
אני לא יכול לנשום! שומעים?! אני לא יכול לנשום!
גם אתם לא יכולים? אתם שואלים מה צריך לעשות כל עוד לא נחנקנו סופית כמו אותו "הקדוש המעונה" – פלוייד? מבטחכם שהעניינים גולשים בדיוק לקראת זאת, לא כפרפרזה ספרותית, אם כי הלכה למעשה. השוני רק בכך שאותנו, האנשים הרגילים להבדיל, לא יקברו בארונות זהב, אלא יגרפו אל הבור המשותף בעזרת כף שופל, אם עד אז עוד יישארו שופלים בעולמנו. בעצם, אם להיזכר,       "כת שוחרי הקדמה" השמאלנית של פול-פוט, הצליחה לקבור כרבע מתושבי קמבודיה בלי שופלים, בעזרת קרדומים בלבד...
אומר לכם מה יש לעשות. ממילא, זוהי התשובה המתבקשת – מעול שביו של הכובש מתנערים  בדרך אחת בלבד – באמצעות מרידה, התקוממות, התנגדות. כמובן שאינני קורא לכם לצאת אל רחובות, לנתץ חלונות ראווה ולהצית צמיגים. אנשים רגילים ממעטים להשתתף בהפגנות ולו שלוות, שלא לדבר על רוויות אלימות. האנשים הרגילים מקיימים חיים רגילים שכוללים משפחה רגילה, עבודה רגילה והלכות פנאי רגילות. קשה להם להקצות מזמנם לעמידה במשמורות, להנפת כרזות, לעמידה פיזית נגד כוחם העדיף של בני בליעל שמלכתחילה עולים עליהם ביכולת להכות, לענות ולהרוג. אינני יכול לדרוש מכם שתהפכו לבלתי נורמליים.
אך אין זה אומר שאינכם מסוגלים להתקוממות.

תתחילו בה – כל אחד במקומו הוא. תתחילו מסירוב עקרוני להשתמש במונחי לשון של השובים, בני "כת שוחרי הקדמה". זה רק נראה, כאילו לשון האינוורסיה המתהפכת של אורוול, היא תולדה של השבי. בעצם, המציאות הינה  בדיוק הפוכה.
ראשית כל, בני בליעל של "כת שוחרי הקדמה", דואגים לשבור את השפה הנורמטיבית, תוך שבוש וערפול מושגים מקובלים ורק לאחר מכן הם נגשים להקים מחומרי הכזב הללו ארמונות רמיה של "הערכים האוניברסליים".
תסרבו להיקרא " הורה מס'..." – הנורמליות איננה פשע, וסטייה מנורמה אין בה הוד.
תהיו מה שאתם באמת – אישה, גבר, לבן, שחור, צהוב, סגול... ולעולם אל תתחרטו על המהות שלכם.
כאן ייאמר, כפרפרזה, לפסקה משירתה של מרינה צביטאיבה – "כלפי העולם הנפשע שלהם, רק מענה אחד – דחיה!"
ודבר נוסף, חשוב לא פחות – אל לכם להתבייש מלבטא את עמדתכם הערכית, כלפי שפלות מוסרית של "כת שוחרי הקדמה" השמאלנים בחוג האנשים המקורבים אליכם. הרי תוך קיום יחסי הידידות הרגילים עם שמאלנים ועם אלה שמצביעים עבורם, אתם מנרמלים את השבי, מעניקים לו לגיטימיות.
זכרו, הסימטריה המדומה בין "שמאלנים" ל "ימניים" – הנה רק אחד בשיבושי המושגים אליבא ד "כת שוחרי הקדמה". הרודן, השקרן והמחריב, מן הנמנע שיהיה סימטרי לבן אדם נורמלי.
שמלאן, משמע – נבל. אתם אנשים נורמליים. "כת שוחרי הקדמה" השמאלנים – סטייה מהנורמה, קודם כול, מהנורמה המוסרית.
השקפת עולמה של הרודנות השמאלנית עדיין לא עומדת למשפט פלילי, כפי שעמדה אידאולוגיה של קרובת משפחתה הפשיסטית, אבל עובדה זאת אינה צריכה להרתיע אתכם מגינוי מוסרי גורף כלפי "המסדר" הנפשע הזה על שלל אוהדיו. אל תנהלו שום דיונים עם "כת שוחרי הקדמה", כדי לא לעמוד עמם על מישור אחד – פשוט הימנעו מלכלול אותם בין חבריכם, אולי אחדים בהם לא יקלו ראש בכך.
מישהו יגיד – זה מעט מדי. אבל, הרי יש להתחיל במשהו, הלא כן? אזי מדוע, שבנוסף לתלונות נבובות ברשתות חברתיות, לא להתחיל ממך-עצמך, מהתנהלותך האישית, מהחוג האישי שלך – ללא מחאות, הפגנות, פדיונות ותביעות פיצויים? כי ההשתלטות השמאלנית הזאת, כבר הרחיקה לכת, ואם תמשיך רק לחרחר – "אני לו יכול לנשום..." – העניין יסתיים בכי-רע. ממש רע לכולם.

[22/6/2020]
foto

Не могу дышать (англ).

Aleks Tarn
Translated from Russian by Lev Passov

I can't breathe!

"I can't breathe..." - he croaked, before giving his soul back to the Lord, who, we hope, will be able to use this eternal substance again - to fill another, more dignified human vessel.  No need to say, death by suffocation under the knee of an overzealous cop is hardly to be saluted, although the Ministry of Finance will surely, albeit furtively, think differently.  For, every breath that Mr. Floyd took (and he managed to take many a breath alright) cost American taxpayers at least a few cents spent on food-stamps, which enabled this freeloader to eat quite well, on support of single mothers, whom he abandoned after having knocked them up, on the war on drugs, which he fervently consumed, and on prevention of looting and swindling that Big Georgie practiced during episodes free from heroin-induced stupor. Nevertheless, life is life, and it is, as one Soviet writer correctly pointed out, given to us not for the purpose of suffering the tantalizing misery under someone's knee - notwithstanding the above-mentioned parsimony of budget.  Moreover, I myself have a known sense of solidarity with those, whose T-shirts today announce "I can't breathe...". For, believe it or not, "I can't" either.

I can't breathe, because my neck is crushed down by the oppressing knee of the left-wing progressionist gang, which has long since turned the once free Western society into a big concentration camp under the press of the dictatorship of "political correctness".

I can't breathe because this gang can at any moment label any healthy man a leper, burn the Cain's brand out on his forehead, slander him and lynch him, ruin his life and the life of his family, make him repent publicly, cry and crawl on his belly, and then dump him into a cesspit, ready to look for another victim.  This level and magnitude of cannibalism was not in the wildest dreams of the seasoned adepts of the Stalinist inquisition.

I can't breathe because of the vile Orwellian language, which the oppressors are forcing down my throat - sparing my teeth for now, but, apparently, they are soon to follow.  I can’t breathe because of all these "his/her" instead of inclusive "his", because of "parent number 1" and "parent number 2" instead of "mother and father," because of "member of LGBT community" instead of "homosexual", because of “people who menstruate” instead of "women", "impaired" instead of "lame", "disabled" instead of "retarded", and because of all the remaining multitude of pseudo-terms that are being forced upon me by the brute totalitarian dictate.

I can't breathe because of bans on professions and on scientific topics that are "not politically correct", because of dismissal of professors and suspension of teachers, who dared - no, not to protest! - yet merely to praise the oppressors not so vociferously as they would like to be praised.

I can't breathe because of constant deceit passed for "scientific views", because of technological prohibitions, because of yelping about "fight against global warming", which threatens widespread unemployment, hunger and doom of civilization.

I can't breathe because of hangmen and cannibals presiding on all sorts of panels and committees in the UN, serial killers, who donned mantles of the justices of the International Tribunal, because of bloody dictators, who impertinently instruct the still relatively free world on how it ought to respect human rights.

I can't breathe as the medieval Islamic cutthroats, admitted by the progressionists into the civilized world under the guise of humble "refugees", turn the once ordinary neighborhoods into zones of scot-free burglary and rape.

I can't breathe as the rowdy rabble of any color spills out like volcanic lava onto the streets of our cities, crashing and burning everything that can be crashed and burned, while the law retreats cowardly at the bidding of the progressionist politicians supported by the hoodlums.

I can't breathe as once free citizens of the once free land, having knelt down, lick urine-besmirched boots of the grinning looter, for fear of losing their family, earnings, health, part, contract or place in the front-lines.

I can't breathe fearing for my grandchildren, to whom I bequeath the world, invaded by the left-wing scoundrels.

I can't breathe!  Can you hear me? I can't breathe!

You can't either? You are asking what we can do to avoid being irremediably suffocated, like the "great martyr" Floyd?  Rest assured, it is coming exactly to that, factually, without literary hyperbolas. The only difference is that we, the normal people, are not going to be buried in golden coffins, but thrown into a collective hole with a bulldozer blade - if bulldozers are still in existence by then.  Although, "the progressionists" of Pol Pot, as I can recall, managed to bury a quarter of Cambodian population without the dozers, just with hoes...

I'll tell you what to do.  Actually, the answer is obvious.  There is only one way to subvert occupation force: revolt, rebellion, resistance. Of course, I do not ask you to go out on the streets to smash storefronts and burn tires.  Normal people will rarely even join peaceful protests, let alone those associated with violence.  Normal people live normal lives, which consist of normal family, normal job and normal time off.  They can hardly find time to stand in picket-lines, brandish posters and get into physical fights with the knuckleheads, who have inherently superior abilities to hit, torture and kill.  I cannot ask you - normal - to become abnormal.  It does not mean, however, that you are incapable of uprising.  Start it - everyone in his own place.  Begin with the unrelenting rejection of the oppressors' language.  It only appears that the inverse Orwellian language is a consequence of the incursion; in fact, the opposite is true. The left-wing progressionist gang first mangles the normal speech, thus displacing the meaning of the words, and only then it endeavors to use this mendacious material to build fictitious castles of "universal values."  Refuse to be "parent number ..." The norm is not a crime, just like the deviation from the norm - is not a virtue.  Be who you really are: a woman, a man, mother, father, white, black, yellow, ultramarine... - and renounce steadfastly to be penitent for this status.  Paraphrasing the poet Tsvetaeva: "To their unlawful world / The answer is - renounce!"

Second, no less important point: do not be shy and give a proper moral assessment to any manifestations of the leftist depravity in your immediate circle. By remaining friendly with the leftists and those who support them, you normalize the occupation and morally justify it.  Remember: the fictional symmetry between "the left" and "the right" is one of the typical "displaced meanings" of the progressionists.  Invader, liar, and depredator cannot be symmetrical to normal person.  They usurped with impunity the titles of liberals and humanists, but their suffocating totalitarianism has nothing in common with liberty, and their "humanism" comes not from the word human, but from the word humus (from lat.: muck, dirt)

Left means vile. You are normal; the leftist progressionists are deviants from the norm, primarily moral. The oppressive left worldview is not yet subject to criminal persecution, unlike the ideology of fascism related to it, but this fact should not stand in the way of the uncompromising moral reprobation of its villainous adepts and their sympathizers.  Do not engage in discussions with the progressionists, thus getting on their level, but simply exclude them from the ranks of your friends: perhaps it will make some of them think.

Some will say: it is not enough.  But it is necessary to start somewhere, is it not? So why don't you, in addition to complaining in social media, start with your own personal circle - without any kinds of protests, demonstrations, reparations and contributions?  Because the occupation has already gone too far, and if you simply continue wheezing "I can't breathe," everything will end very badly. Badly indeed for everyone.
puzzleExists

Чайка по имени Джонатан

Я уже не раз излагал свою парадигму «трех полюсов» – взгляд на современную историю еврейства, как на взаимоотношения Традиции, Сионизма и Ассимиляции (подробно об этом – в пятичасовом курсе лекций, который доступен на Ютубе). Согласно ей, самоидентификация еврея с еврейством возможна лишь в связи с двумя первыми полюсами – вне зависимости от того, где он прописан (в нынешнем компактном мире можно быть сионистом, находясь в Чикаго или Франкфурте и, напротив, быть ассимилянтом, проживая в Тель-Авиве).

В этом ключе была выдержана и моя недавняя заметка «Евсеки в Америке», где проводилась параллель между нынешними «полезными евреями» Демократической партии США и бывшими бундовцами из Евсекции 20-х годов прошлого века, чьими руками большевики уничтожили в России как еврейскую Традицию, так и российский Сионизм, не оставив иного выбора, кроме Ассимиляции. Я написал эту статью для газеты «Кстати» (Сан-Франциско), а затем поместил и в ФБ отдельным постом. И вот, просматривая комментарии, я наткнулся на весьма любопытную реакцию одного из читателей. Ничем не примечательный сам по себе, этот Джонатан, в отличие от одноименной чайки, может послужить хорошим примером типичного современного «идейного» ассимилянта-образованца, выстроившего для себя уютное гнездо виртуальной реальности, где невесомый пух иллюзорного настоящего дополнен мягоньким мхом воображаемого прошлого.

Видимо, моя заметка сильно задела именно это гнездо – сужу по неподдельной силе чувств и количеству комментариев, написанных уязвленным беднягой. Уж не знаю, что там чайка Джонатан высиживает – да и не мое это дело. Но вот бьющая в глаза типичность этой постройки заслуживает некоторого внимания – просто для того, чтобы мы могли распознать этот вид пернатых с первого взгляда.

Прежде всего, Джонатан (как и Михаил Веллер в своей недавней книге) вообще не собирается принимать во внимание два неприятных ему полюса.
Сионизм для него является «таким же проявлением Амалека как и нацисты, Совдепия, христианство, Рим, греки и Навуходоносор и т.п.. Еврей никоим образом не может оставаться таковым, ассоциируясь с сионизмом – это нонсенс».
(Здесь и далее цитируется с сохранением орфографии оригинала, так что если наткнетесь на «будующее», то имейте в виду, что скорее всего, имеется в виду «будущее», хотя нельзя исключать и других вариантов).

Круто, правда? Как видите, ассимилянт готов зайти куда дальше печально известного решения ООН, приравнявшего сионизм к расизму. Думаю, подобное заявление не сыскать даже в знаменитых антисемитских изданиях брежневского периода. Ну а Традиция видится с высоты птичьего полета и вовсе отжившим тоталитарным режимом, в который были вынужденно загнаны несчастные российские евреи: «Образ жизни евреев не был добровольным, он был навязан всеми этими законами…» и далее: «Евреи не хотели учиться а еврейских школах на идиш, предпочитая обучение на русском языке…»

Правда, тут Джонатан оговаривается: «Разумеется часть хотела жить по старому и тут уже евсекция сыграла свою нелециприятную роль. Без нее и без антиклерикальной политики большевиков положение было бы как в соседней Польше». (А в Польше было, как явствует из других высказываний, намного хуже, чем под добрыми большевистскими просветителями-освободителями).

Иными словами, с точки зрения Джонатана, Советская власть освободила евреев от насильственно навязанных им «всех этих законов» (видимо, тут имеется в виду Тора, Галаха и прочие «мракобесности»). А что касается нападок на Евсекцию, то они, по мнению чайки, вовсе несправедливы: «евсекция не разрушила "еврейский уклад жизни" она лишь способствовала его разрушению».
Не разрушила, но способствовала разрушению… Вас смущает логика этого высказывания? Меня тоже, но птичий мозг не всегда тождественен человеческому. Далее Джонатан храбро влетает в область альтернативной истории: «Можно уверенно сказать, что если бы ее [Евсекции] никогда не было конечный результат был бы примерно таким же».

Нет-нет, читайте дальше – там еще интересней! Вот как Джонатан описывает депортации евреев из прифронтовой полосы по приказу двух зоологических антисемитов Николай-Николаичей (главнокомандующего великого князя и его начштаба, да сотрутся их имена): «указ Николая Николаевича о выселении евреев из прифронтовой полосы фактически уничтожил черту оседлости и, а вместе с ней и тот же традиционный уклад. Это было начало процесса».

Имеется в виду не «процесс», граничащий с геноцидом (по самым скромным подсчетам, приведший к 300.000 жертв и бесчисленному количеству сирот, увечных, изнасилованных и бездомных), а весьма благотворное действие просвещенных властей или, как это определяет Джонатан, «успех»: «Можно сказать, что февральская революция, которую заметим евреи широко поддержали, закрепила успех».

Тут неминуемо приходит на ум аналогия: написать, что указ о депортации от 1915 года «фактически уничтожил черту оседлости», это примерно то же, что сказать, будто решения Ванзейской конференции от 1942 года «фактически уничтожили европейские границы». «Успех», конечно, отличался по объему уничтоженных евреев, но принцип тот же. Однако это ничуть не смущает нашу храбрую чайку Джонатана. Для него уничтожение ненавистного «традиционного уклада» окупает любые жертвы; ради этого он готов не только оправдать, но воздать хвалу погромной российской армии.

Как, впрочем, и в случае с большевиками: «…не надо отождествлять антиклерикальность с антисемитизмом это раз. Два, не было до войны уничтожения еврейской традиции и культуры. Была борьба с религией, не только еврейской. И была секуляризация, против чего большинство евреев не имели ничего против».

Во как! Оказывается, «не было уничтожения»! Позвольте, но ведь в соседнем комментарии Джонатан прямо упоминал «уничтожение традиционного уклада»… Тут я вынужден снова напомнить вам об особенностях птичьей логики: когда чайке надо, уничтожение «было», а когда не надо, уничтожения «не было». Что тут непонятного? Все в порядке.
«…утверждение, что левые стремились изничтожить все еврейское абсолютно ложно», – делает вывод Джонатан. Правда, В.И. Ленин, по инструкции которого действовали большевики, склонялся, скорее к другому варианту:

«Еврейская национальная культура, – писал вождь мирового пролетариата, – лозунг раввинов и буржуа, лозунг наших врагов… Кто прямо или косвенно ставит лозунг еврейской «национальной культуры», тот (каковы бы ни были его благие намерения) — враг пролетариата, сторонник старого и кастового в еврействе, пособник раввинов и буржуа».

В общем, тут у Джонатана снова налицо некоторое… гм… несовпадение с предыдущими высказываниями. Боюсь, что в 30-е годы он попал бы прямиком в «уклонисты». Но, в общем и целом, в вопросе отношения к «раввинам» (насчет «буржуа» уверенности нет) наш ассимилянт откровенно солидаризируется с гением всех времен и народов. И что с того, что ему приходится тут и там соврать и исказить факты. «Формального запрета на изучение иврита никогда не было…» – кричит он над седой равниной моря. Позвольте, Джонатан, а как же декрет Наркомпроса от 1919 года? Он что – неформальный?

Большевики вообще у Джонатана прелесть какие лапочки: «…нелепо приписывать антисемитизм большевикам в период, когда существовала евсекция».
Во как! Нелепо! И тут же (или в соседнем комментарии) он пишет: «Товарищи из евсекции кстати всегда протестовали против антисемитизма и небезуспешно».
Пардон, уважаемая чайка, но тут снова неувязка. Если антисемитизма «не было», то и протестовать незачем. А если «протестовали», да еще и «небезуспешно», то, выходит, и антисемитизм был…

Конечно, был – тот же самый звериный антисемитизм, который приходилось сдерживать расстрелами и декретами, но который никуда не делся, не исчез и проявился немедленно после того, как евреи перестали быть критически необходимы для замены уничтоженного революцией просвещенного слоя. Таков правда – но чайке Джонатану в его свободном полете нет дела до правды…

Подведем итог. Как видите, я ничего не придумал – налицо прямая речь персонажа. Взятые по отдельности, его высказывания удручающе банальны и лживы; мы встречаем их в Сети по десять раз на дню. Но взятые вместе, они рисуют удручающую картину искаженного мира, похожего на птичье гнездо, каждым перышком и каждой веточкой подстроенное под нужды самооправдания и самовосхваления еврейского дезертира.

Ассимилянт в жизни не признается в своей ущербности; собственно, никто и не просит у него признаваться в чем-то подобном. Он приходит к нам сам, яростно нападая на всех, кто осмеливается напомнить ему о существовании двух других полюсов. Традиция для него – отжившие тоталитарные законы, против уничтожения которых «большинство евреев не имели ничего против». Сионизм для него – Амалек и нацизм. История для него – поле доказательства своей неизбывной правоты. Что и говорить, удручающее зрелище…

Мне остается лишь повторить сказанное в заметке, которая инициировала саморазоблачение чайки-Джонатана:
«Сегодня, как и век назад, еврей может оставаться собой, лишь ассоциируясь с Традицией или Сионизмом – третьего не дано. Любая альтернатива вышеупомянутому выбору означает либо полное растворение в окружающей, как правило, антисемитской среде (и тогда еврей, доказывая лояльность новым соплеменникам, становится самым отъявленным юдофобом), либо постепенную, поэтапную ассимиляцию, на манер прошлых российских евсеков и нынешних американских Чаков Шумеров».

Сдается мне, что перед нами, скорее, первый, юдофобский вариант.
puzzleExists

Назвать вещи своими именами

Хочу выразить поддержку Жанне Свет, которую репрессировали в ФБ-группе "Тонкий Журнал" за то, что она осмелилась назвать «нынешнее творчество Юнны Мориц непотребной злобной маразматической графоманией», то есть тем, чем оно несомненно является. Дорогая Жанна! Позвольте в этой связи засвидетельствовать Вам мои уважение и симпатию.

Поэзия – токсичное занятие, которое часто отравляет души и портит характер. В особенности это заметно у поэтов, прошедших через подлое, сочащееся завистью и подхалимажем горнило так называемых «литературных кружков» и «поэтических семинаров», где принято заискивать и вилять хвостом перед восседающим на местном троне карманным Зевесом. Дабы оправдать свое унизительное лакейство, кружковцы просто вынуждены производить оного Зевеса в величайшие из богов, поскольку поклоняться пустышке было бы и вовсе катастрофой.

Лично меня Б-г миловал: в молодости дважды посетив такие вот питерские «кружки» и немедленно унюхав душную вонь лакейской кухни, я бежал оттуда сломя голову и больше уже не возобновлял подобных попыток. Другим явно повезло меньше, и они сохранили отпечаток былого лакейства до нынешних лысин и седых волос.

На мой вкус, нет ничего отвратительней, чем низменное пресмыкательство перед «литературными генералами». Причем сейчас оно выглядит еще гаже, чем раньше, потому что тогда, в юности, его еще можно было кое-как объяснить жгучим желанием напечататься. Теперь же это просто упорное непризнание тогдашней ошибки, насильственный перенос прошлого подличанья в настоящее, в действующую реальность, где у него, как правило, уже нет былой практической пользы. Впрочем, кое-какая пользишка-пользяшечка все же имеет место. «За что же, не боясь греха, кукушка славит петуха?» – За публикацию кукушки…

Отсюда – упрямое прославление выжившей из ума маразматички Тонны Пьяниц (или как ее там). Отсюда – публикации (под рубрикой «Из неопубликованного») постыдных окололитературных отходов, надыбанных из мусорных корзин того или иного покойного советского середнячка, ничтоже сумняшеся произведенного в «великие». Отсюда – брехливые придыхания, закатывание глаз, лживые панегирики и вранье, вранье, вранье.

А вранье, как известно, требует единодушия, поскольку один-единственный голос правды (а король-то гол!) способен обрушить все здания, города, державы лжи. Поэтому не стоит удивляться крайне агрессивной реакции почтенных лжецов-модераторов группы на слова Жанны Свет. Но значит ли это, что надо подчиниться вранью, встать на колено перед подличаньем? Конечно, нет. Фиг вам, господа лжецы! Ваш король гол, и антон у него, прямо скажем, маловат.

puzzleExists

Евсеки Америки

«Нигде левые не позволяют своей ненависти проявлять себя более явно, чем когда они преследуют евреев, – пишет в эти дни Дов Фишер, профессор права из Южной Калифорнии. – Сначала они приходят за евреями, которые отказываются становиться на колени. Но в конце концов они нападут на Шумеров и Сандерсов так же, как это сделал Сталин, когда дошла очередь до антисемитских еврейских отступников того времени – Троцких, Каменевых и Зиновьевых…»

Эту совершенно точную аналогию можно и нужно усилить, если вспомнить, кто уничтожал еврейское наследие в большевицкой России в 20-х годах прошлого века. Упомянутые Фишером три «еврейских отступника» и их клоны заведомо и демонстративно отказывались от своего еврейства во имя «интернациональной культуры рабочего дви­жения» и не желали иметь ничего общего со своими бывшими соплеменниками. В их идеологии, мировоззрении, круге друзей, быту, поведении, жизненных планах – то есть во всем, что составляет человеческую личность, не было ни грана иудейского прошлого, иудейской Традиции. Этих крайне немногочисленных отступников-мешумадов неправомерно даже называть евреями – максимум, БЫВШИМИ евреями, наемниками антисемитского по своей сути коммунизма.

Collapse )
puzzleExists

Первые отклики


Процесс долог и непрост. Сначала приходит в голову идея, потом собираешь материал (из которого рождаются детали и побочные линии), затем пишешь, пишешь, пишешь, "пробираясь, как в туман, от пролога к эпилогу" (данное Булатом Окуджавой довольно точное, если пренебречь пожертвованным для размера падежом, описание писания). Для длинного текста это как минимум год. Испытываемые при этом противоречивые чувства описывать не стану, чтобы вы не решили, что "бью на жалость".

Но вот наконец поставлена последняя точка. Текст отредактирован, подготовлен к печати и предложен читателям. Тут я все-таки вернусь к противоречивому чувству. С одной стороны, если прочитают быстро, значит написано увлекательно, то есть надо бы порадоваться. С другой стороны, странно, когда ты сам работаешь целый год, а читается это за два-три дня (а кое-что так и вовсе за ночь). Но тут я обычно говорю себе, что с кинофильмами еще хуже: там суммарный труд многих людей может исчисляться десятилетиями, а результат потребляется в течение двух часов...

К чему я это все? К тому, что пришел первый читательский отклик на роман "Обычные люди". Вот он:
"Не оторвался, пока не прочитал до почти неожиданного конца. Даже электронная читалка отметила мой рекорд максимально затраченного времени на чтение! Книга-эпос, об обычных людях с необычными судьбами, о героях и не очень. Эту книгу обязаны прочитать все, кому дорога и интересна новейшая история нашей Страны, история последних ста с лишним лет. Огромное спасибо автору!"

Спасибо Вам, дорогой Шмуэль Резник! При всей вышеупомянутой противоречивости чуйств, я готов получать такие замечательные отзывы по сто раз на дню - и не надоест. Спасибо!
puzzleExists

Он был когда-то дядя Том

Он был когда-то дядя Том,
А стал разнузданным скотом,
Но дело вовсе ведь не в том,
Что чёрны рожи.
А в том, что левая урла
Так крепко за кадык взяла,
Что мы, как мыши из угла,
Вздохнуть не можем.


Прощай Эразм! Прощай Колумб!
Вас новый гунн сбивает с тумб,
С витрин наследники лумумб
Воруют цацки.
А мир, унижен и пунцов,
Меняет золото отцов
На звон дикарских бубенцов
И бред левацкий.


Ты просто где-то промолчал,
Ты просто где-то промычал,
Ты просто где-то настучал,
Чтоб быть «со всеми».
И вот уже поганый скот,
Заткнув тряпьём твой бедный рот,
Вливает в задний твой проход
Насилья семя.


Нет ничего страшней вранья,
Простого левого вранья,
Кривого левого вранья
В обёртке жалкой.
Об этом помните, друзья,
Чтоб вы и вся ваша семья
Не стали пищей воронья
На левой свалке.